Județul Iași: prezentare

Divertisment

Suprafața: 5.476 kmp. Numărul orașelor: 5, din care două municipii: Iași și Pașcani; Numărul comunelor : 94; Numărul satelor: 418

Situat în partea de Nord-Est a României, județul Iași este mărginit la Est de râul Moldova și la Est de râul Prut, care delimitează și granița cu Republica Moldova. Se învecinează cu județele Vaslui la Sud, Neamț în Sud-Vest, Suceava în Nord-Vest și Botoșani la Nord. Județul acoperă 2,3% din suprafața țării.

Potrivit Recensământului din 2011, populația județului este 772.348 locuitori, situându-se pe primul loc în funcție de populația stabilă. Populația stabilă a municipiului Iași este de 290.422 persoane, iar în celelalte așezări urbane: municipiul Pașcani — 33.745 persoane, orașul Hârlău — 10.905 persoane, orașul Târgu Frumos — 10.475 persoane și orașul Podu Iloaiei — 9.573 persoane. În municipii și orașe trăiesc 355.120 persoane, reprezentând 46% din totalul populației stabile.

Informația privind etnia a fost disponibilă pentru 719.817 persoane, din care s-au declarat români 703.422 persoane (97,7%). Ponderi mai importante în populația stabilă a județului s-au înregistrat pentru etnia romă 1,6% (11.288 persoane) și a rușilor-lipoveni 0,4% (2.848 persoane), celelalte etnii reprezentând 0,3% (2.259 persoane).

Relieful județului Iași este deluros. Partea centrală și nord-estică este dominată de dealuri și podișuri interfluviale joase, străbătute de râurile Bahlui și Jijia. Partea de Nord este ocupată de Câmpia Moldovei. Partea de Vest cuprinde culmi deluroase și platouri, ce depășesc altitudinea de 400 m și este traversată de Culoarul Siretului. În Vest se mai observă și fragmente ale Podișului Fălticenilor. Partea de Sud are un relief mai înalt, cu altitudini de 350 — 450 m, străbătut de afluenții râurilor Bârlad și Vaslui.

Rețeaua hidrografică este formată din râuri cu lungimi și debite variabile. Cum luncile râurilor prezintă riscul de inundații, în urma lucrărilor hidrotehnice efectuate pentru evitarea inundațiilor și pentru stocarea apei necesare în perioadele secetoase, au rezultat mai multe iazuri.

Bogăția solului din județ este dată de terenul agricol cu o suprafață de aproximativ 380.000 hectare, din care terenul arabil ocupă peste 67%; pășunile și fânețele peste 28%; viile și livezile aproximativ 4,5%. Pădurile și alte terenuri cu vegetație forestieră însumează aproximativ 98.000 hectare.

Potrivit Buletinului informativ ”Management bilateral România — Republica Moldova pentru conservarea biodiversității în zona de graniță dintre cele două țări”, din februarie 2008, în județul Iași se află 27 arii protejate: Pădurea Gheorghițoaia (Podișul Central Moldovenesc, 202,3 ha), Pădurea Roșcani (34,6 ha), Fânețele seculare ”Valea lui David” (Partea de Sud a Câmpiei Moldovei, 46,36 ha), Sărăturile de la Valea Ilenei (Comuna Dumești), Balta Teiva-Vișina, Cotul Bran pe Râul Prut, Râul Prut (4.316 ha, 211 km lungime de râu), Cotul Sălăgeni, Acumularea Pârcovaci, Prutețul Bălătău (24,89 ha), Locul fosilifer Dealul Repedea (comuna Bârnova), Șcheia (tip paleontologic, comuna Șcheia), Pârâul Pietrei—Bazga Răducăneni, Acumularea Chirița, Făgetul secular Humosu, Pădurea Cătălina Cotnari, Pădurea Medeleni, Lunca Mircești, Pădurea Frumușica, Pădurea Tătăruși, Pădurea Icușeni, Pădurea Uricani, Pădurea Pietrosu, Bohotin-Pietrosu (tip paleontologic), Poiana cu schit (tip floristic), Punctul fosilifer Băiceni, Poieni-Cărbunărie (tip forestier, comuna Schitu Duca).

Județul Iași are un patrimoniu bogat care constă în 526 locuri arheologice, 20 de case memoriale și 580 monumente istorice. 

Sectoarele economice care ocupă poziții importante în economia județului Iași sunt: industria chimică, industria farmaceutică (Antibiotice Iași), industria metalurgică și utilaje grele, industria textilă și a confecțiilor, industria alimentară și construcțiile.